Resmi Gazete’de bugün (18 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

KANUN

7472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gümrük Hususlarında Karşılıklı İdari Yardım Mutabakatının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Devlet Denetleme Heyeti Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 154)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Mutabakatını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7791)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7792)

–– 154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Alanı ve Ek Yol Güzergâhı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7793)

–– Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Cihadiye ve Fatih Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Malatya Merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Ek Alanında Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Maksadıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7794)

–– Kimi Doğal Gaz Boru Sınırı ve Hot-Tap Noktası Projelerinin Üretimi Hedefiyle Muhtaçlık Duyulan Taşınmazların, Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7795)

–– Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sonlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7796)

–– Hudutları Gösterilen Alanın Adana Yumurtalık Ceyhan Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7797)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7798)

–– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7799)

–– Balıkesir İli, Susurluk İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7800)

–– Kastamonu İli, Tosya İlçesinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7801)

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7802)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Kimi Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Temel Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Tekrar Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (n) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yordam ve Asıllar (Karar Sayısı: 7804)

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839)

YÖNETMELİKLER

–– 4734 Sayılı Kanunun 3-n Hususu Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Çeşidi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Nazaran Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Eseri İçin Fark Ödemesi Takviyesi Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/45)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyinin 09/11/2023 Tarihli ve 10721 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

scroll to top